Interiérové štúdio - studioHOUSE, Contra Real a.s., Závadská 7617/12, 831 06 Ba, IČO: 46662855, DIČ: 2023556051

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru od spločnosti Contra Real a.s. (ďalej len predávajúci) môžu uskutočniť fyzické osoby (ďalej len spotrebiteľ) za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

I. Objednávka

1.1.

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom objednávok zasielaných písomnou formou e-mailom na adresu obchod@studiohouse.sk alebo abedec@studiohouse.sk.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

1.2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov a dátum vystavenia objednávky.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

1.3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Po odsúhlasení objednávky spotrebiteľ obdrží vystavenú zálohovú faktúru vo výške 50% z celkovej objednávky a po jej uhradení  je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

1.4.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do dňa uhradenia zálohovej faktúry. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou  e-mailom na tej istej e-mailovej adrese, kde bola zasielaná objednávka. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

II. Dodacie lehoty

2.1.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2.2.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

2.3.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. To je vždy vopred oznámené spotrebiteľovi.

 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

3.1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho alebo cenovou ponukou . V prípade dlhodobej spolupráce môžu byť spotrebiteľovi vystavené rabatové podmienky. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

3.2.

Spotrebiteľ uhrádza platbu  prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.3.

Pri odovzdávaní (preberaní) produktu platí spotrebiteľ koncovú cenu za produkt, prípadne dopravné alebo cenu poštovného.

3.4.

Spôsob dopravy alebo odberu si volí spotrebiteľ sám pri zasielaní objednávky alebo po oznámení, že je tovar nachystaný k odberu. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou,

b) dopravou predávajúceho podľa platného cenníka uvedeného na webovej stránke predávajúceho,
c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti, ktorej služby využijeme a závisí od vzdialenosti a od hmotnosti a objemu produktov. Cena za takúto dodávku je vždy oznámená spotrebiteľovi.

3.5.

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

 

IV. Preberanie tovaru

4.1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese prevádzky studioHOUSE,  Šusteková 18, Bratislava.

4.2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď upovedomiť v prípade osobného odberu predávajúceho alebo v prípade zasielania tovaru zasielateľskou spoločnosťou, spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

4.3.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej (koncovej) ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4.4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

4.5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia produktov spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

5.1.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

5.2.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

5.3.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť za predpokladu, že nebude od predávajúceho požadovaný storno poplatok od dodávateľa predávajúceho. Ak storno poplatok bude dodávateľ od predávajúceho požadovať, takýto poplatok znáša spotrebiteľ.

5.4.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5.5.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov za storno danej objednávky.

5.6.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu,
c) vystavená cena produktu bola chybná.

 

VI. Záruka a servis

6.1.

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

6.2.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený,  spolu so záručným listom, faktúrou alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

6.3.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

6.4.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VII. Záverečné ustanovenia

7.1.

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

7.2.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

7.3.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7.4.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a  elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

-    Minimálna doporučená rezerva tovaru pri obkladoch a dlažbách je 15%, ktorá nie je vratná na sklad.

Spoločnosť Contra Real, a.s. nezodpovedá:

- za kalibračné rozdiely pri kombinovaní rôznych druhov obkladov a dlažieb

- kalibračné rozdiely pri doobjednávaní tovaru, ktoré sú spôsobené postupom pri výrobe

 

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.01.2013.