soi-logo.jpg


 

 

Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode...

Podľa § 4 tohto zákona poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:

a)    názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu,

b)    daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty

c)    adresu elektronickej pošty a telefónne číslo

d)    označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,

e)    názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

Naviac na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Podľa §10 ods.1 tohto zákona pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:

-    svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,

-    opis tovaru alebo služby,

-    cenu tovaru alebo poskytnutej služby,

-    dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

-    platobné podmienky,

-    poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,

-    cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,

-    lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny,

-    minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

V zmysle §10 ods.4 uvedeného zákona je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby:

-    písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

-    adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

-    informáciu o záruke a o servisných službách,

-    informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

Ak si predávajúci, resp. poskytovateľ služby neplní uvedené zákonné podmienky, hlavne ak okrem mailovej adresy nemá uvedený svoj žiadny iný kontakt (pevnú linku, konkrétnu geografickú adresu, kontaktné miesto pre styk so zákazníkmi atď.), príp. na uvedených kontaktoch nereaguje, n e o d p o r ú č a m e objednávať žiaden tovar ani službu a taktiež n e o d p o r ú č a m e platiť vopred, ale až pri dodávke tovaru (služby).

Podľa zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení).

Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Pri kúpe tovaru v zahraničnej spoločnosti, aj v prípade internetového predaja, uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uskutočňuje podľa právnych predpisov platných v danej krajine, kde má sídlo predávajúci.

V prípade problémov má spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR.

http://www.soi.sk/sk/Poradna/Rady-spotrebitelovi/Nakup-tovaru-cez-internet.soi?ind=